Regulamin świetlicy

REGULAMIN ŚWIETLICY
Szkoły Podstawowej nr 12 im. Mariana Batki w Łodzi


I Postanowienia ogólne

1. Zgodnie z zapisem w § 20 Statutu Szkoły, świetlica jest integralną częścią szkoły. Wspomaga i uzupełnia jej pracę we wszystkich zakresach: opieki, oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych. W celach i zadaniach uwzględnia funkcję czasu wolnego: odpoczynek, rozrywkę oraz rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań.

II Cele i zadania świetlicy

1. Cel główny:
Zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej przed i po zakończeniu obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Stworzenie w świetlicy szkolnej przestrzeni do twórczego rozwoju dzieci, rozbudzanie w nich ciekawości świata oraz kształtowanie postawy odpowiedzialności za otaczający nas świat.
2. Do zadań świetlicy należą w szczególności:
a) organizowanie atrakcyjnych form zajęć pozalekcyjnych, mających na celu wspomaganie rozwoju potencjału edukacyjnego u dzieci, tworzenie warunków do nauki własnej i odrabiania lekcji;
b) organizowanie różnych form zajęć ruchowych mających na celu kształtowanie nawyków dbania o kulturę fizyczną;
c) organizowanie zajęć mających na celu odkrywanie zainteresowań, pasji i talentów dzieci;
d) organizowanie zajęć mających na celu kształtowanie postawy szacunku wobec tradycji;
e) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbanie o zachowanie zdrowia;
f) rozwijanie samodzielności oraz aktywności społecznej;
g) współdziałanie z rodzicami, pedagogiem, wychowawcami i nauczycielami oraz ze środowiskiem lokalnym;
h) organizowanie zajęć mających na celu uświadomienie dzieciom, jak bezpiecznie korzystać z Internetu oraz poznanie zagrożeń związanych z Internetem.
i) organizowanie zajęć realizujące treści z zakresu orientacji zawodowej.

III Organizacja pracy w świetlicy
1. Świetlica zorganizowana jest dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na:
a) czas pracy rodziców,
b) organizację dojazdu do szkoły,
c) oczekiwanie na zajęcia dodatkowe,
d) inne okoliczności losowe wymagające zapewnienia opieki w szkole.
2. Pierwszeństwo zapisu do świetlicy mają uczniowie klas 0-III.
3. Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie złożonych bezpośrednio u kierownika świetlicy lub wychowawców kart zgłoszeń. Zgłoszenia dokonuje wyłącznie rodzic lub opiekun prawny dziecka.
4. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach. Liczba uczniów przebywających w danej grupie nie może przekraczać 25 osób.
5. Świetlica realizuje swoje zadania w oparciu o roczny plan pracy świetlicy.
6. Świetlica czynna jest w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne lub opiekuńczo-wychowawcze w szkole.
7. Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00-17:00.
8. W przypadku nie odebrania dzieci ze świetlicy do godziny 17:00 oraz braku jakiegokolwiek kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi, wychowawca powiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły lub wicedyrektora oraz policję.

Wychowankowie w świetlicy

1. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie klas I-III, w tym w szczególności dzieci rodziców pracujących, z rodzin niepełnych, wielodzietnych oraz wychowawczo zaniedbanych.
2. W przypadku trudnej sytuacji rodzinnej lub losowej, ze względu na dojazd do szkoły lub oczekiwanie na zajęcia dodatkowe przyjmowani do świetlicy są uczniowie klas starszych (za zgodą dyrektora lub wicedyrektora szkoły).
3. Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonują wychowawcy świetlicy.
4. Prawa i obowiązki uczniów uczęszczających do świetlicy określa Statut Szkoły oraz regulamin świetlicy.

Prawa i obowiązki wychowanków

1. Uczeń przebywający w świetlicy ma prawo do:
a) uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach, konkursach i imprezach,
b) skorzystania z wyznaczonego czasu i miejsca odrabiania lekcji,
c) rozwijania samodzielności oraz społecznej aktywności,
d) rozwijania swoich zainteresowań,
e) swobody w wyrażaniu swoich przekonań i myśli,
f) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce.
g) korzystania z pomieszczeń świetlicowych, materiałów plastycznych, gier i zabawek-zgodnie z ich przeznaczeniem,
h) prawo do indywidualnych zajęć (nie zagrażających bezpieczeństwu), jeśli nie przeszkadza innym dzieciom oraz wychowawcy w trakcie prowadzenia zajęć.

2. Uczeń przebywający w świetlicy ma obowiązek: a) dbać o ład i porządek, szanować sprzęt i zabawki, sprzątać po sobie,
b) zostawiać plecak w wyznaczonym miejscu w świetlicy,
c) stosować się do poleceń wychowawcy oraz pozostałych pracowników szkoły,
d) informować każdorazowo wychowawcę o swoim przyjściu i wyjściu ze świetlicy,
e) informować natychmiast wychowawców o zaistniałym wypadku lub złym samopoczuciu,
f) aktywnie uczestniczyć w zajęciach,
g) zachowywać się kulturalnie w świetlicy,
h) w czasie wyznaczonym na naukę i pracę własną zachować ciszę i) informować wychowawcę o chęci skorzystania z telefonu komórkowego w celu kontaktu z rodzicami.

Konsekwencje zachowania pozytywne i negatywne

1. Konsekwencje pozytywne w formie nagrody:

• Nagradzani są uczniowie wykazujący się empatią i chętni do pomocy rówieśniczej.
• Wychowawcy wyróżniają tych uczniów, którzy dbają o świetlicę i prezentują postawę szacunku i zrozumienia dla wszystkich dzieci biorących udział w zajęciach świetlicowych.
• Formy nagród ustalane są indywidualnie między wychowawcą a wychowankiem.

2. Konsekwencje negatywne:

• Konsekwencje negatywne ponosi uczeń, który po uprzednim upomnieniu nie zmienia swojej postawy, nie stosuje się do zasad, niszczy mienie szkoły, źle traktuje osoby biorące udział w zajęciach.
• Negatywna konsekwencja może mieć formę zakazu uczestnictwa w atrakcyjnych imprezach lub ulubionych zajęciach. Każdorazowo o decyzji nałożenia negatywnej konsekwencji przez wychowawcę, zostaje poinformowany rodzic oraz wychowawca ucznia.
• W skrajnych przypadkach stosowania agresji słownej, psychicznej i fizycznej przez ucznia wobec innych wychowanków można zastosować zawieszenie w prawach ucznia przebywającego w świetlicy. Na wniosek wychowawców świetlicy-decyzję podejmuje dyrektor szkoły.

IV WYCHOWAWCY ŚWIETLICY

Obowiązki wychowawcy:

1. Przestrzegania dyscypliny pracy, przepisów BHP.
2. Znajomość procedur postępowania w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia ucznia.
3. Prowadzenie wymaganej dokumentacji świetlicowej.
4. Zapewnienie dzieciom przebywającym w świetlicy zorganizowanej opieki wychowawczej po przez tworzenie warunków do nauki i pracy własnej.
5. Organizowanie i prowadzenie zajęć świetlicowych zgodnych z planem pracy przyjętym na dany rok szkolny.
6. Udzielanie pomocy uczniom podczas odrabiania lekcji.
7. Rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów przebywających w świetlicy szkolnej.
8. Stała współpraca z pedagogiem szkolnym, wychowawcami klas oraz nauczycielami w celu doboru metod i form wspierania ucznia po zajęciach edukacyjnych.
9. Pełnienie dyżurów podczas obiadu w stołówce szkolnej.
10. Dbanie o estetyczny i schludny wygląd pomieszczeń świetlicy.
11. Doskonalenie zawodowe, aktualizowanie wiedzy.

V Dokumentacja świetlicy

1. Roczny plan pracy.
2. Dzienniki zajęć.
3. Karty zgłoszeń dzieci.
4. Regulamin świetlicy.
5. Upoważnienia do odbioru/samodzielnego wyjścia ze szkoły dziecka.

VI Postanowienia ogólne

1. Wychowankowie świetlicy zostają zapoznani z częścią regulaminu dotyczącą ich praw i obowiązków oraz konsekwencji zachowania w pierwszym tygodniu nauki.
2. Koniecznych zmian w regulaminie dokonują wychowawcy świetlicy w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
3. Regulamin jest dostępny w całości w świetlicy szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły.
4. W sprawach nie objętych regulaminem obowiązuje Statut Szkoły.

Opracowały:
Aneta Godson, Wioletta Luniak, Anna Odziemek, Marzena Woźniak
 
BIP

Edukacja Globalna

Wf z klasą

Szkoła przyjazna dla 6-latka

czwartek

Dziś jest czwartek, 25 lutego 2021, imieniny Cezarego, Wiktora.Na obiad: ryżanka oraz schab w sosie własnym, ziemniaki, surówka z czerwonej kapusty, kompot.

Kontakt

SP 12
im. Mariana Batki
w Łodzi

ul. Jurczyńskiego 1/3
92-306 Łódź
tel. 0-42-672-94-27


Warto Być Dobrym

Kliknij

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Rzecznik Praw Dziecka

Rodzicielska WWW

Nakarm głodne dziecko - wejdź na stronę www.Pajacyk.pl

Schronisko dla zwierząt w Łodzi

Dziecko w Sieci

Interkl@sa

Strona dzieci sprawnych inaczej

Czarne Stopy

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi