Regulamin świetlicy

     Świetlica szkolna przeznaczona jest dla uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od lekcji.

      Cele i zadania świetlicy
 1. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i wypoczynku.
 2. Do zadań świetlicy należy:
  a) organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej,
  b) organizowanie różnych typów i rodzajów zajęć,
  c) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,
  d) kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,
  e) współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczniów korzystających ze świetlicy.

     Organizacja pracy świetlicy
 1. Świetlica organizuje zajęcia w grupach wychowawczych.
 2. Liczba wychowanków w grupie wynosi 25 osób.
 3. Jednostka zajęć w grupie wynosi 60 minut.
 4. Świetlica jest czynna w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne w szkole.
 5. Czas i godziny pracy dostosowane są do faktycznych potrzeb wychowanków i ich rodziców.
 6. Świetlica realizuje swoje zadania zgodnie z rocznym planem pracy oraz dziennym rozkładem zajęć.

     Wychowankowie świetlicy
 1. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie klas 0-3, rodziców pracujących, rodzin niepełnych, wychowawczo zaniedbanych.
 2. W uzasadnionych przypadkach ze świetlicy mogą korzystać także uczniowie klas starszych.
 3. Kwalifikowania i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców / prawnych opiekunów.
 4. Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy określa regulamin wewnętrzny.

      Pracownicy świetlicy
 1. Pracownikami pedagogicznymi są nauczyciele-wychowawcy.
 2. Tygodniowy czas pracy nauczyciela pełnoetatowego wynosi 26 godzin.
 3. Obowiązkiem wychowawcy jest zapewnienie wychowankom warunków do bezpiecznego, zorganizowanego spędzania czasu wolnego z wykorzystaniem wszystkich dostępnych w świetlicy pomocy dydaktycznych.

      Rodzice
 1. Rodzice są zobowiązani do odebrania dziecka ze szkoły do godziny 17.00.
 2. Zobowiązuje się rodziców do pisemnego informowania o wszelkich zmianach dotyczących opuszczania świetlicy przez dziecko.
 3. Rodzice mogą zgłaszać swoje uwagi dotyczące pracy świetlicy bezpośrednio u nauczyciela.

      Fundusz świetlicy
 1. Korzystanie ze świetlicy jest bezpłatne.
 2. Rodzice mogą tworzyć fundusz świetlicy przeznaczony na zakup: materiałów papierniczych, plastycznych, gier planszowych, puzzli, drobnego wyposażenia świetlicy, nagród.
 3. Składka jest dobrowolna.

      Dokumentacja świetlicy
 1. W świetlicy jest prowadzona następująca dokumentacja:
  a) roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej,
  b) miesięczne plany pracy zawierające tematykę kompleksową,
  c) ramowy rozkład dnia,
  d) dzienniki zajęć,
  e) karty zgłoszeń uczestników świetlicy.
 
BIP

Edukacja Globalna

Wf z klasą

Szkoła przyjazna dla 6-latka

piątek

Dziś jest piątek, 20 września 2019, imieniny Eustachego, Renaty.Na obiad: kapuśniak z kiszonej kapusty z ziemniakami oraz paluszki rybne, ziemniaki, surówka z selera, marchewki i jabłek z rodzynkami, kompot/woda

Kontakt

SP 12
im. Mariana Batki
w Łodzi

ul. Jurczyńskiego 1/3
92-306 Łódź
tel. 0-42-672-94-27


Warto Być Dobrym

Kliknij

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Rzecznik Praw Dziecka

Rodzicielska WWW

Nakarm głodne dziecko - wejdź na stronę www.Pajacyk.pl

Schronisko dla zwierząt w Łodzi

Dziecko w Sieci

Interkl@sa

Strona dzieci sprawnych inaczej

Czarne Stopy

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi