Do Rodziców


Do Rodziców :: Do Rodziców
     Rodzice i pracownicy naszej szkoły pracują wspólnie nad tym, aby dzieci czuły się w SP 12 miło i bezpiecznie. Przebieg różnych uroczystości, sposób rozwiązywania problemów, pomoc materialna potrzebującym, wygląd oraz wyposażenie pomieszczeń, itp. - na to wszystko mają wpływ Rodzice, którzy współtworzą szkolną atmosferę tak ważną dla przebywających w niej kilka godzin dziennie uczniów.
Do Rodziców :: Do Rodziców

     Strona internetowa naszej szkoły nie może się więc obejść bez części dedykowanej właśnie Rodzicom. Tutaj można odnaleźć niezbędne informacje dotyczące Rady Rodziców. Na pewno interesujące są też linki do szkolnego kalendarza, rozkładu dzwonków, czy jadłospisu.Do Rodziców :: Do Rodziców

     Opiekę profilaktyczną nad uczniami w Szkole Podstawowej nr 12 im. Mariana Batki w Łodzi sprawuje Przychodnia "Malinowa" z siedzibą w Łodzi, al. Kilińskiego 21.
     Uczniami opiekują się licencjonowane pielęgniarki: pani Anna Grzelak i pani Joanna Niewiadomska (pokój 210). Gabinet czynny jest w poniedziałki, wtorki i czwartki, w godzinach 9.00- 13.00.
     Opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania realizowana jest na podstawie Ustawy z dn. 12 kwietnia 2019 r.
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1078).
     Zgodnie z obowiązującymi przepisami profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniem sprawuje:
1. lekarz podstawowej opieki zdrowotnej w miejscu wykonywania praktyki lekarskiej, do którego zgłaszają się uczniowie wraz z rodzicami;
2. lekarz stomatolog w ogólnodostępnej poradni stomatologicznej,
3. pielęgniarka która sprawuje opiekę w gabinecie palcówki szkolnej – p. 210,

     Zakres i organizacja opieki zdrowotnej w środowisku nauczania regulowane są ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1078) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 04 listopada 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 2120). Zgodnie z nimi profilaktyczna opieka zdrowotna obejmuje:
1. wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych, polegających na wstępnej identyfikacji odchyleń od normy rozwojowej, zaburzeń lub wad przez zastosowanie szybkich metod badania,
2. kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów,
3. czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi,
4. sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w tym realizacja świadczeń lekarskich oraz wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się uczeń, zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole,
5. edukację w zakresie zdrowia jamy ustnej oraz prowadzenie u uczniów grupowej profilaktyki fluorkowej,
6. czynne poradnictwo w zakresie opieki pielęgniarskiej,
7. udział w planowaniu, realizacji i ocenie szkolnego programu edukacji zdrowotnej oraz podejmowanie innych działań w zakresie promocji zdrowia,
8. udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, wypadków i zatruć,
9. udzielanie pomocy przedlekarskiej podczas imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym organizowanych przez szkołę, w godzinach pracy pielęgniarki lub higienistki szkolnej,
10. doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole,
11. prowadzenie dokumentacji medycznej uczniów.
Do Rodziców :: Do Rodziców

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że weszła w życie ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami (Ustawa z 12 kwietna 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami -Dz. U. z 2019 r. poz. 1078). Przepisy tej ustawy nakładają na organ prowadzący szkoły obowiązki związane z zapewnieniem uczniom opieki stomatologicznej.
Zgodnie z art. 12 tej ustawy w przypadku braku gabinetu dentystycznego w szkole, organ prowadzący szkołę zawiera porozumienie z podmiotem wykonującym działalność leczniczą udzielającym świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży finansowanych ze środków publicznych, w którym określa się sposób organizacji udzielania świadczeń.
Dla uczniów naszej szkoły opiekę stomatologiczną świadczy Niepubliczny Stomatologiczny ZOZ SUPER-DENT, Łódź, ul. Wodna 35.

Zasady korzystania z opieki stomatologicznej:
1. Do bezpłatnej opieki stomatologicznej mają prawo wszyscy uczniowie (zgodnie z pkt.5).
2. Korzystanie z opieki stomatologicznej jest dobrowolne.
3. Rodzice uczniów niepełnoletnich wyrażają pisemną zgodę na sprawowanie opieki stomatologicznej we wskazanym gabinecie stomatologicznym. W przypadku braku takiej zgody proszę wpisać "Nie wyrażam zgody".
4. Lekarz dentysta sprawuje opiekę stomatologiczną nad uczniami poza szkołą, w gabinecie dentystycznym w Niepublicznym Stomatologicznym ZOZ SUPER-DENT, ul. Wodna 35. ZOZ specjalizuje się w stomatologii dziecięcej.
5. Lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami wykonuje:
a) świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia,
b) profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem ortodoncji;

W związku z powyższym proszę Rodziców o złożenie wypełnionych deklaracji w zakresie udzielania opieki stomatologicznej.
Uczniowie otrzymają od wychowawcy Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego. Takie oświadczenie dostępne jest również na stronie internetowej szkoły w zakładce Do rodziców.
W przypadku braku zgody na udzielanie świadczeń proszę wypełnić dane i wpisać: "Nie wyrażam zgody".
Oświadczenia należy przekazać wychowawcy do 29 listopada 2019 r.
Jednocześnie informujemy, że wizytę w gabinecie można rejestrować elektronicznie pod adresem superdent.asysto.pl.

Do Rodziców :: Do Rodziców
.....
Materiały Państwowej Inspekcji Sanitarnej
dotyczące zapobiegania i leczenia wszawicy.


Do Rodziców :: Do Rodziców


 
BIP

Edukacja Globalna

Wf z klasą

Szkoła przyjazna dla 6-latka

środa

Dziś jest środa, 20 stycznia 2021, imieniny Fabiana, Sebastiana.
Kontakt

SP 12
im. Mariana Batki
w Łodzi

ul. Jurczyńskiego 1/3
92-306 Łódź
tel. 0-42-672-94-27


Warto Być Dobrym

Kliknij

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Rzecznik Praw Dziecka

Rodzicielska WWW

Nakarm głodne dziecko - wejdź na stronę www.Pajacyk.pl

Schronisko dla zwierząt w Łodzi

Dziecko w Sieci

Interkl@sa

Strona dzieci sprawnych inaczej

Czarne Stopy

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi