Rekrutacja


Informacja o zasadach naboru uczniów
do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych

prowadzonych przez Miasto Łódź na rok szkolny 2017/2018
(harmonogram, kryteria, elektroniczny system logowania)
znajduje się na stronie Urzędu Miasta Łodzi:
http://uml.lodz.pl/miasto/edukacja/nabor_do_przedszkoli_i_szkol/SP
.....
     Rejon SP nr 12:
 • ul. Adamieckiego - cała
 • ul. Jurczyńskiego- cała
 • ul. Maszynowa -cała
 • ul. Rokicińska - od numeru 42 do 138
 • ul. Służbowa- cała
 • ul. Szafera- cała
.....

      Elektroniczna rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych ogólnodostępnych na rok szkolny 2017/2018 odbywa się w dniach:
18 kwietnia 2017 r.- 18 maja 2017 r.

     Zalogowanie się do systemu elektronicznego naboru jest możliwe po wpisaniu adresu:

.....

     Kandydaci do szkół podstawowych przyjmowani są na podstawie:
 • ZGŁOSZENIA - do szkoły, w obwodzie której kandydat mieszka, przyjęty jest on z urzędu (dostarczenie zgłoszenia do szkoły jest równoznaczne z przyjęciem dziecka),
 • WNIOSKU - do szkoły spoza obwodu kandydaci mogą być przyjęci, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami i kandydat spełnia kryteria.

     ZGŁOSZENIE wyboru szkoły, w obwodzie której kandydat mieszka należy wypełnić w systemie elektronicznego naboru, wydrukować, podpisać i złożyć w szkole obwodowej.
     WNIOSEK w przypadku ubiegania się o przyjęcie do publicznej szkoły spoza obwodu (wraz z dołączonymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów) należy wypełnić w systemie elektronicznego naboru, wydrukować, podpisać i złożyć tylko w szkole I preferencji.
.....

     Warunki przyjęcia kandydatów spoza obwodu szkoły:
 1. Przyjęcie kandydata do klasy pierwszej ogólnodostępnej szkoły podstawowej na rok szkolny 2017/2018 zamieszkałego poza obwodem danej szkoły odbywa się na podstawie jednolitych kryteriów zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi.
 2. Rekrutacja kandydata do klasy pierwszej sportowej na rok szkolny 2017/2018 prowadzona będzie z uwzględnieniem warunków i kryteriów zawartych w ustawie Prawo Oświatowe.
 3. Do szkoły przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły. Dzieci spoza obwodu mogą być przyjęte do klasy pierwszej na zasadach ubiegania się o wolne miejsce w elektronicznym postępowaniu rekrutacyjnym.
 4. Kandydaci do klas pierwszych szkół podstawowych pozaobwodowych przyjmowani są w oparciu o liczbę uzyskanych punktów w zależności od spełnianych kryteriów. Kolejność zgłoszeń nie ma wpływu na przyjęcie kandydata. We WNIOSKU można wybrać maksymalnie trzy szkoły z określeniem kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej. W danej szkole można wybrać dowolną liczbę typów oddziałów, jeżeli szkoła posiada takie w swojej ofercie. Oddziały te należy wybierać zgodnie z preferencjami od najbardziej do najmniej preferowanych.
 5. W sytuacji niedostania się kandydata zamieszkałego w Łodzi do żadnej z wybranych szkół system przypisuje go automatycznie do szkoły obwodowej (zgodnej z miejscem zamieszkania).
.....

     Kryteria naboru do klasy ogólnodostępnej spoza obwodu oraz punkty,
które im przyznano:
 1. rodzeństwo kandydata ubiega się o przyjęcie do tej samej szkoły podstawowej, co kandydat lub już do niej uczęszcza - 32 punkty;
 2. kandydat uczęszczał w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który prowadzona jest rekrutacja, do przedszkola znajdującego się w obwodzie szkoły podstawowej, o przyjęcie do której się ubiega - 16 punktów;
 3. rodzeństwo kandydata uczęszcza do żłobka lub przedszkola lub innych szkół znajdujących się w obwodzie szkoły podstawowej, o przyjęcie do której ubiega się kandydat - 8 punktów;
 4. niepełnosprawność kandydata, który ubiega się o przyjęcie do oddziału ogólnodostępnego - 4 punkty;
 5. miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców (opiekunów prawnych) kandydata znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej, o przyjęcie do której ubiega się kandydat - 2 punkty;
 6. szkoła podstawowa, o przyjęcie do której ubiega się kandydat, została wybrana w postępowaniu rekrutacyjnym w pierwszej preferencji - 1 punkt.

     Kryteria naboru do klasy ogólnodostępnej spoza obwodu potwierdzane są:
Ad.1. oświadczeniem rodziców (opiekunów prawych) kandydata, że rodzeństwo kandydata ubiega się o przyjęcie do tej samej szkoły podstawowej co kandydat lub już do niej uczęszcza;
Ad.2. zaświadczeniem wydanym przez przedszkole znajdujące się w obwodzie szkoły podstawowej, o przyjęcie do której ubiega się kandydat, że uczęszczał on do tego przedszkola w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który prowadzona jest rekrutacja;
Ad.3. zaświadczeniem wydanym przez żłobek lub przedszkole lub inną szkołę znajdujące się w obwodzie szkoły podstawowej, o przyjęcie do której ubiega się kandydat, że uczęszcza do nich rodzeństwo kandydata;
Ad.4. orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. 127, poz. 721, Nr 171, poz. 1016, Nr 209, poz. 1243 i 1244 i Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 986 i 1456, z 2013 r. poz. 73, 675, 791, 1446 i 1645, z 2014 r. poz. 598, 877, 1198, 1457 i 1873 oraz z 2015 r. poz. 218, 493, 1240, 1273, 1659, 1649 i 1886);
Ad.5. oświadczeniem co najmniej jednego rodzica (opiekuna prawnego) kandydata, że jego miejsce pracy znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej, o przyjęcie do której ubiega się kandydat.
Ad.6. Punkt za wybór szkoły podstawowej w pierwszej preferencji przypisywany jest kandydatowi automatycznie przez system elektronicznego naboru i nie wymaga żadnego potwierdzenia.
.....

     Wzory dokumentów do pobrania:
 • Oświadczenie dotyczące miejsca pracy doc 
 • Oświadczenie dotyczące rodzeństwa doc 
 • Oświadczenie dotyczące wielodzietności doc 
 • Oświadczenie dotyczące samotnego wychowywania doc 
 • Potwierdzenie woli przyjęcia doc 


Drodzy Rodzice!
Jeżeli jeszcze nie wybraliście szkoły dla swojego dziecka,
przyjdźcie i zobaczcie, co słychać w "Dwunastce".
.....
Po wybraniu przycisku "full" prezentacja otwiera się na całym ekranie.
.....
Zapisy codziennie w godzinach 8.15 - 15.00,
we wtorki w godzinach 9.00 - 17.00.
Serdecznie zapraszamy.

Dziękujemy Pani Agnieszce Lubiatowskiej,
Marcinowi Urbanowi i Marcinowi Wesołowskiemu
za realizację filmu.

producent filmu: FILMAX
 
BIP

Edukacja Globalna

Wf z klasą

Szkoła przyjazna dla 6-latka

Zagłosuj na stronę SP 12:
Zag?osuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!

piątek

Dziś jest piątek, 15 grudnia 2017, imieniny Celiny, Ireneusza.Na obiad: pomidorowa z ryżem oraz pierogi z kapustą i pieczarkami, kompot/woda

Kontakt

SP 12
im. Mariana Batki
w Łodzi

ul. Jurczyńskiego 1/3
92-306 Łódź
tel. 0-42-672-94-27


Warto Być Dobrym

Kliknij

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Rzecznik Praw Dziecka

Rodzicielska WWW

Nakarm głodne dziecko - wejdź na stronę www.Pajacyk.pl

Schronisko dla zwierząt w Łodzi

Dziecko w Sieci

Interkl@sa

Strona dzieci sprawnych inaczej

Czarne Stopy

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi